Diamonds

Selina,19.
Fashion, film and television.

/
Alexandra Agoston 

Alexandra Agoston 

  • 158 notes
  • 7 months ago
  • Sep 24, 2013
  • Source